Primena i evaluacija e-učenja za proveru znanja pre ispita

U ovom primeru dobre prakse je praktično iskustvo primene e-učenja u pripremi ispita za izborni predmet "Procena rizika po zdravlje ljudi" koji se realizuje na Katedri za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studentima je deset dana pre zakazanog termina ispita data mogućnost da koriste e-učenje za vežbanje zadataka iz pojedinih nastavnih jedinica i proveru znanja. Ovakvim vidom e-učenja želelo se studente iz pasivne postaviti u aktivnu ulogu. Praćena je zainteresovanost studenata za ovakav vid učenja, njihova aktivnost i postignut rezultat.

Po završetku ispitnog roka sprovedena je samoevaluacija popunjavanjem anketnog upitnika od strane studenata. Obrađeni podaci pokazuju da je primena e-učenja neposredno pre ispita u značajnoj meri koristila studentima. Većina studenata smatra da im je e-učenje olakšalo i ubrzalo usvajanje određenih nastavnih jedinica, a skoro svi od anketiranih studenata su se složili da će ovakav vid učenja doprineti i boljem rezultatu na ispitu.

» Detalji programa