Vesna Poleksić

Vesna Poleksić je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta. Predaje Zoologiju i još jedan broj predmeta iz uže naučne oblasti Primenjena zoologija i ribarstvo, na svim nivoima studija. Koristi Moodle za blended nastavu u kojoj pokušava da se drži principa aktivnog učenja/nastave.

» Detalji programa