Ranka Stanković

Doc. dr Ranka Stanković, dipl.mat. radi na Katedri za primenjenu matematiku, Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predaje Informatiku I i II, Baze podataka, Geostatisiku, GIS tehnologije i Informacione sisteme. Bavi se računarskom lingvistikom i geoinformatikom. Šef je Računarskog centra Rudarskog odseka.

Učestvuje na više međunarodnih i domaćih projekata vezanih za računarsku lingvistiku i elektronski podržano učenje, među kojima je i INTELIS - Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji, naučno-istraživački projekat III47003 u okviru Programa tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

» Detalji programa