О пројекту

Од школске 2016/17. године у основним школама у Републици Србији имплементира се нови наставни програм предмета Информатика и рачунарство. Корените измене које нови програм доноси огледају се, пре свега, у садржају наставне теме Рачунарство која предвиђа да ученици у петом и шестом разреду конструишу основна програмерска и алгоритамска знања радећи на задацима плитке алгоритамске сложености и пролазећи кроз све основне концепте и елементе програмирања. 

Предвиђено је да се ученици V разреда (али и сви други заинтересовани основци) баве визуелним програмирањем у неком од програма локализованих на српски језик, ћирилично/латинично писмо. Интенција је да, након савладавања основних концепата програмирања, визуелно програмирање постане доминантно алат за интерактивне мултимедијалне садржаје, чиме се остварује тежња да ученици буду креатори технологије, а не само њени корисници.

Нови наставни програм заснован је на исходима и као такав измешта наставника из улоге извршиоца наставног програма и даје му слободу да тај програм заиста креира, водећи рачуна о конкретним условима у којима ради и о ученицима које подучава. 

Као подршку наставницима у примени нових програма, МПНТР је успоставило наменску Мудл платформу. У оквиру бројних тематских форума искристалисала се јасна потреба наставника за пружањем конкретне помоћи за имплементацију новог наставног програма.  

Са друге стране, низак ниво дигиталне писмености опште популације указује на неопходност пружања адекватне подршке ученицима и њиховим родитељима/старатељима у сфери програмирања.

Овај пројекат стога предвиђа следеће кључне активности:

  • осмишљавање концепата, активности и задатака визуелног програмирања које ученици треба да усвоје и изведу (усклађених са наставним програмом који подразумева 18 часова (половину годишњег фонда часова) у оквиру теме Рачунарство);
  • снимање видео-туторијала који детаљно објашњавају реализацију сваког од предвиђених концепата/активности/задатака (снимци ће представљати комбинацију обраћања наставника и снимака екрана током процеса програмирања - screen capturing);
  • титловање видео материјала на српски језик (ћирилично и латинично писмо);
  • израду текстуалног приручника за ученике у дигиталном облику на ћириличном и латиничном писму, у коме се детаљно објашњава реализација сваког од предвиђених концепата/активности/задатака;
  • креирање јавно доступног веб-места на које ће бити постављени сви креирани дигитални садржаји;
  • креирање Мудл курса намењеног наставницима информатичких предмета који раде у основним школама са креираним дигиталним садржајима;
  • постављање креираног курса на Мудл платформу МПНТР-а;
  • израду тестуалног приручника за реализацију школских часова (у дигиталном облику) који садржи детаљне методичке припреме за наставнике на ћириличном и латиничном писму;
  • обуку 60 наставника за коришћење израђеног наставног материјала и хоризонталну дисеминацију, која би се изводила онлајн и у регионалним центрима за стручно усавршавање наставника;
  • промоцију активности и веб-места програма.

Реализацијом програма биће креирани разнородни мултимедијални едукативни и промотивни материјали. Њиховим постављањем на јавно доступно веб-место и дозволом за слободно преузимање биће обезбеђен континуирани допринос подизању нивоа знања ученика основних школа у области визуелног програмирања. Родитељима, старатељима и заинтересованој јавности биће омогућено да, изучавањем понуђених образовних материјала, унапреде сопствене дигиталне компетенције. Посебна пажња посвећена је потребама ученика са оштећеним слухом (титл на српском језику, ћирилично и латинично писмо).

На јавном конкурсу одабраним наставницима информатичких предмета у основним школама биће обезбеђено похађање Мудл курса који ће их оснажити за имплементацију новог наставног програма и хоризонталну дисеминацију наученог. Креирани Мудл курс за наставнике биће јавно доступан на сајту МПНТР-а и дистрибуиран свим основним школама које имају Мудл платформе или планирају да их инсталирају. Ученицима и њиховим родитељима/старатељима биће омогућено да овом курсу приступе преко школских Мудл платформи.

Poslednja izmena: Wednesday, 24. May 2017, 16:45